SATIQUE
Gothic kleding, Sieraden, en nog veel meer .
Alg. Voorwaarden

                                              

 

Home Webshop Satique Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

              Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

              Van Satique en  op alle met Satique aangegane overeenkomsten voor

              zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen

              uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

              Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een

              bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze

              Algemene Voorwaarden aanvaardt.

              Satique behoudt ten alle tijden het recht om prijzen tussentijds te wijzigen.

              Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op

              enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd

              mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene

              voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

              Satique en de wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe

              bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen

              overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de

              strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Aanbiedingen/overeenkomsten

 

                  Alle aanbiedingen van Satique zijn vrijblijvend en zolang de

              voorraad strekt.

              Satique kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de

              wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan

              wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of

              verschrijving bevat.

              De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief  BTW 

              Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een

              orderbevestiging door Satique van een door de Klant verstrekte opdracht per

              email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres.

              De Klant en Satique komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik

              te maken van electronische communicatievormen een geldige

              overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant

              is verzonden. De electronische bestanden van Satique gelden, voor

              zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.                                                                                             

              Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of

              via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle

              aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de produkten worden

              zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Satique garandeert

              echter niet dat alle aanbiedingen en produkten volledig met de

              gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen

              kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of

              ontbinding.

      

          

Leveringen

 

             Levering van het bestelde product geschied uitsluitend na betaling van

             het volledige factuurbedrag d.w.z. de bestelling plus verzendkosten.

             De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale

             termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant

             geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling

             te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de

             overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant

             redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de

             overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de

             bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor

             zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen

             worden geretourneerd.

Bestellingen

 

             Satique neemt de bestelling in behandeling nadat het bestelproces

             van de webwinkel is doorlopen. De overeenkomst tussen de klant en

             Satique wordt van kracht op het moment dat de klant de bestelling

             plaatst door op de knop 'Bevestig bestelling'  te klikken. De

             klant ontvangt dan een e-mail met bestelde artikelen  ter

             bevestiging van de bestelling. Indien de klant deze niet mocht

             ontvangen is de overeenkomst toch van kracht.

 

Betalingen

 

            Leveringen vinden plaats op basis van vooruitbetaling. Zodra de

            volledige betaling ontvangen is, word de bestelling verstuurd. De

            klant ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn/haar betaling

            aan Satique.

    

Verzendingen

 

             Satique levert onder vooruitbetaling. Na ontvangst van de betaling

             kan de bestelling binnen 72 uur worden afgeleverd.

             Bestellingen worden verstuurd via TNT Post. Satique kan niet

             aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies en/of

             beschadiging van pakjes tijdens een verzending. Om dit risico uit

             te sluiten wordt de mogelijkheid geboden om de artikelen

             aangetekend en verzekerd te versturen.

 

Pivacy beleid

 

              Satique respecteert de privacy van haar klanten en gaat dan ook zo

              zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van de klant.

              Alle informatie met betrekking tot de persoonsgegevens van de

              klant worden zorgvuldig beheerd en bewaard in een database. De

              gegevens van de klant zijn alleen voor intern gebruik door Satique

              en zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Aansprakelijkheid

 

              Satique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

              ontstaan doordat Satique is uitgegaan van door of namens de

              wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

                                                 


Info
Contact Me
Home
Foto's
Shawls
Sieraden
Winkel
Aanmelden
linkpartners
Blog
Diversen